• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2021 - noc panteion by xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Στο διαδίκτυο

Τα πιο κοινώς χρησιμοποιούμενα εργαλεία Hacking & Security

Top 15 Free Hacking Tools You should Know

 

1. Nmap

Nmap (“Network Mapper”) is a free and open source (license) utility for network discovery and security auditing. Nmap uses raw IP packets in novel ways to determine what hosts are available on the network, what services (application name and version) those hosts are offering, what operating systems (and OS versions) they are running, what type of packet filters/firewalls are in use, and dozens of other characteristics. You can download Nmap from Nmap homepage.

2. Wireshark

Wireshark is a network protocol analyzer. It lets you capture and interactively browse the traffic running on a computer network. Wireshark homepage.

3. Metasploit Community edition

Metasploit Community Edition simplifies network discovery and vulnerability verification for specific exploits, increasing the effectiveness of vulnerability scanners. This helps prioritize remediation and eliminate false positives, providing true security risk intelligence. Metasploit community edition homepage.

4. Nikto2

Nikto is an Open Source (GPL) web server scanner which performs comprehensive tests against web servers for multiple items, including over 6400 potentially dangerous files/CGIs, checks for outdated versions of over 1200 servers, and version specific problems on over 270 servers. It also checks for server configuration items such as the presence of multiple index files, HTTP server options, and will attempt to identify installed web servers and software. Nikto2 homepage.

5. John the Ripper

John the Ripper is a fast password cracker, currently available for many flavors of Unix, Windows, DOS, BeOS, and OpenVMS. Its primary purpose is to detect weak Unix passwords. Besides several crypt(3) password hash types most commonly found on various Unix systems, supported out of the box are Windows LM hashes, plus lots of other hashes and ciphers in the community-enhanced version. You can download John the Ripper from here.

6. ettercap

Ettercap is a comprehensive suite for man in the middle attacks. It features sniffing of live connections, content filtering on the fly and many other interesting tricks. It supports active and passive dissection of many protocols and includes many features for network and host analysis. ettercap homepage.

7. NexPose Community edition

The Nexpose Community Edition is a free, single-user vulnerability management solution. Nexpose Community Edition is powered by the same scan engine as Nexpose Enterprise and offers many of the same features. Nexpose homepage.

8. Ncat

Ncat is a feature-packed networking utility which reads and writes data across networks from the command line. Ncat was written for the Nmap Project as a much-improved reimplementation of the venerable Netcat. It uses both TCP and UDP for communication and is designed to be a reliable back-end tool to instantly provide network connectivity to other applications and users. Ncat will not only work with IPv4 and IPv6 but provides the user with a virtually limitless number of potential uses. ncat homepage.

9. Kismet

Kismet is an 802.11 layer2 wireless network detector, sniffer, and intrusion detection system. Kismet will work with any wireless card which supports raw monitoring (rfmon) mode, and (with appropriate hardware) can sniff 802.11b, 802.11a, 802.11g, and 802.11n traffic. Kismet also supports plugins which allow sniffing other media such as DECT. kismet homepage.

10. w3af

w3af is a Web Application Attack and Audit Framework. The project’s goal is to create a framework to find and exploit web application vulnerabilities that is easy to use and extend. w3af homepage.

11. hping

hping is a command-line oriented TCP/IP packet assembler/analyzer. The interface is inspired to the ping(8) unix command, but hping isn’t only able to send ICMP echo requests. It supports TCP, UDP, ICMP and RAW-IP protocols, has a traceroute mode, the ability to send files between a covered channel, and many other features. hping homepage.

12. burpsuite

Burp Suite is an integrated platform for performing security testing of web applications. Its various tools work seamlessly together to support the entire testing process, from initial mapping and analysis of an application’s attack surface, through to finding and exploiting security vulnerabilities. BurpSuite homepage.

13. THC-Hydra

A very fast network logon cracker which support many different services.  hydra homepage.

14. sqlmap

sqlmap is an open source penetration testing tool that automates the process of detecting and exploiting SQL injection flaws and taking over of database servers. It comes with a powerful detection engine, many niche features for the ultimate penetration tester and a broad range of switches lasting from database fingerprinting, over data fetching from the database, to accessing the underlying file system and executing commands on the operating system via out-of-band connections. You can download Sqlmap from here.

15. webscarab

WebScarab has a large amount of functionality, and as such can be quite intimidating to the new user. But, for the simplest case, intercepting and modifying requests and responses between a browser and HTTP/S server, there is not a lot that needs to be learned.

 

 - See more at: http://thehackerspost.com/2014/08/top-15-free-hacking-tools-know.html#sthash.xcNw4ME8.dpuf

 

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m