Υποστήριξη χρηστών

 

Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών τύπου Β

 

Ενημερωθείτε για τα Προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά 

 

Οι χρήστες του Φορέα μας θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν το είδος πιστοποιητικού τύπου Β που θα αιτηθούν. Η επιλογή μπορεί να γίνει μεταξύ πιστοποιητικών “S/MIME” (προεπιλογή) και πιστοποιητικών “S/MIME + eSignature”.
 
Η επιλογή “S/MIME” έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση μη-εγκεκριμένου (non-Qualified) πιστοποιητικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες Client Authentication, Email Protection και Document Signing (χωρίς τη νομική ισχύ που περιγράφεται στο Άρθρο 25 του eIDAS), με βασικότερη χρήση την υπογραφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
 
Η επιλογή “S/MIME + eSignature” έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού (Qualified), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ίδιες υπηρεσίες με το S/MIME, αλλά επιπλέον παράγει προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με τον eIDAS.
 
Με βάση τον κανονισμό, η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή: 

 
Επιπλέον στις προηγμένες υπογραφές δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και το παραδεκτό της ηλεκτρονικής υπογραφής ως αποδεικτικού στοιχείου σε νομικές διαδικασίες μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή ότι δεν πληρούν όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές.
 
Στις 22 Απριλίου 2020, θα γίνει υποχρεωτική η μεταφόρτωση αντιγράφου ταυτοπροσωπίας από τον χρήστη, κατά την αίτηση πιστοποιητικού “S/MIME + eSignature” ΚΑΙ για τα Ιδρύματα που έχουν ενεργοποιημένο authentication χρηστών μέσω SSO. Αυτό σημαίνει ότι στον συγκεκριμένο τύπο πιστοποιητικού, η έκδοση δεν θα είναι άμεση και θα χρειάζεται να γίνει έγκριση από τους validators του Φορέα, αφού επαληθεύσουν τα στοιχεία του χρήστη με τα στοιχεία του εγγράφου που μεταφόρτωσε.
 
Οι ελεγκτές της Κεντρικής Αρχής Καταχώρησης της HARICA θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή επαλήθευση των υποκειμένων των Πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σφάλμα στην επαλήθευση, θα χρειαστεί να γίνει πλήρης έλεγχος όλων των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον συγκεκριμένο Φορέα. Σημαντικές αποκλίσεις από τη διαδικασία μπορεί να επιφέρουν διακοπή στη διαδικασία έκδοσης του Φορέα και ανάκληση πιστοποιητικών.