Υποστήριξη χρηστών

Φιλοξενία ιστοσελίδων

 

Στους web servers  υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων των Ακαδημαϊκών Σχολών και των Διοικητικών Μονάδων του Ιδρύματος σε περίπτωση που δεν υπάρχει η υλικοτεχνική ή άλλη υποδομή στις Σχολές ή στις μονάδες αντίστοιχα.

Οι Σχολές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη φιλοξενία των ιστοσελίδων τους, με την υποβολή αίτησης στην Πρυτανεία του Ιδρύματος και κοινοποίηση στο Κέντρο Δικτύων από τον Πρόεδρο της Σχολής. Αντίστοιχα στις Διοικητικές μονάδες η αίτηση πραγματοποιείται από τον εκάστοτε Διευθυντή ή Προϊστάμενο. 

Η ανανέωση, ο έλεγχος και η αναβάθμιση των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη των συντηρητών της σελίδας που έχουν οριστεί στην αίτηση. Το Noc έχει την υποχρέωση τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) του περιεχομένου.

Η λειτουργία κάθε ιστοσελίδας γίνεται με βάση την υφιστάμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το NOC δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα και νομιμότητά τους. To περιεχόμενο και η ορθή χρήση της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αιτούμενου. 

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τους σχετικούς νόμους. Σε καμία περίπτωση οι σχετικές ευθύνες δε βαρύνουν τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης ή το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Δεν επιτρέπεται:

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω κανόνων λειτουργίας καθώς και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας ιστότοπος αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας, το noc του Παντείου διατηρεί το δικαίωμα διακοπής λειτουργίας του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Η αίτηση για τη φιλοξενία μιας ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω κανόνων και όρων λειτουργίας.

Τα παραπάνω ισχύουν και για ιστότοπους που φιλοξενούνται εκτός της υποδομής του Παντείου αλλά φέρουν ονοματοδοσία από το Πανεπιστήμιο και αποτελούν subdomains του Παντείου Πανεπιστημίου.