• .

  • .

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2020 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Ανακοινώσεις

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Με την από 19/3/2020 απόφαση της Συγκλήτου, η Δ/νση Μηχανοργάνωσης ανέλαβε την υποχρέωση να παρέχει οδηγίες και υποστήριξη που αφορούν στην πιο άμεσα εφαρμόσιμη και εύχρηστη λειτουργία δυο εργαλείων (Skype for Business και MSTeams), ώστε να επιτευχθεί η άμεση υλοποίηση των ηλεκτρονικών διαλέξεων.

Παρακολουθώντας τα προβλήματα που παρουσιάζονται, δημιουργείται η ανάγκη να επισημάνουμε τα κάτωθι:

  • Αδυναμία συμμετοχής καθηγητή στην ηλεκτρονική διάλεξη που έχει δημιουργήσει

Λύση: Ο/Η διδάσκων/ουσα για να συμμετάσχει στη διάλεξη που έχει δημιουργήσει, πρέπει να έχει κάνει είσοδο με τα στοιχεία του email λογαριασμού στο Πάντειο, διαφορετικά αντιμετωπίζεται ως επισκέπτης. Ακολουθεί υπενθύμιση των οδηγιών αντίστοιχα για Skype forBusiness και MS Teams.

  • Αδυναμία φοιτητή να συμμετάσχει στην ηλεκτρονική διάλεξη

Λύση: Αν ο/η διδάσκων/ουσα δημιουργεί τον σύνδεσμο που στέλνει στους φοιτητές με διαφορετικό τρόπο από τις οδηγίες που βρίσκονται στην εδώ ιστοσελίδα, θα πρέπει να ενημερώνει και τους φοιτητές για τον τρόπο συμμετοχής. (παραδείγματα κλειστών ομάδων: ιδιωτική σύσκεψη, χρήση κωδικού, χρήση πρόσκλησης κ.α.).

Κάποιες ενδεικτικές οδηγίες-απαντήσεις υπάρχουν ήδη στις «Συχνές ερωτήσεις».

  • Πρόβλημα με την εγκατάσταση του Skype για επιχειρήσεις WebApp,

Λύση: Θα πρέπει να ελέγξετε τις επιλογές ασφαλείας στονbrowser που χρησιμοποιείτε. Οδηγίες θα βρείτε στην «Υποστήριξη Χρηστών» της ιστοσελίδας της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης, συγκεκριμένα εδώ.

  • Πρόβλημα με την εγκατάσταση του Skype για επιχειρήσεις Desktop

Λύση: θα πρέπει να γίνεται η εγκατάσταση ανάλογα με τον τύπο των Windows του υπολογιστή (64bit ή 32bit). Η επιλογή φαίνεται στην κάτωθι εικόνα:
 

  • Δυσκολία πρόσβασης φοιτητών στις διαλέξεις της πλατφόρμας του MS Teams


Λύση: Είναι σημαντικό οι φοιτητές να λαμβάνουν από τον/την διδάσκοντα/ουσα, το σύνδεσμο της διάλεξης και όχι το σύνδεσμο συμμετοχής σε ομάδα. Είναι διαφορετικός ο σύνδεσμος που προκύπτει από πρόσθεση (φοιτητή ως επισκέπτη) σε μια ομάδα και διαφορετικός ο σύνδεσμος που προκύπτει για την πρόσκληση(μέσω του ημερολογίου) σε διάσκεψη της συγκεκριμένης ομάδας/κανάλι.

Τονίζεται όμως ότι εφόσον ο διδάσκων παραμετροποιήσει τη διάλεξη  με διαφορετικό τρόπο από εκείνο που περιγράφεται στις επίσημες οδηγίες, θα πρέπει να πληροφορήσει τους φοιτητές του για τον τρόπο που παραμετροποίησε την διάσκεψη και τις τεχνικές οδηγίες για να την παρακολουθήσουν.

Τονίζεται επίσης ότι η ομάδα τεχνικής υποστήριξης, δεν έχει την πληροφόρηση του τρόπου δημιουργίας της σύσκεψης, και δεν έχει πρόσβαση στην παραμετροποίηση των ποικίλων ειδών κλειστών ομάδων που μπορούν να δημιουργηθούν στις δυο εφαρμογές, οπότε είναι αδύνατο να καθοδηγήσει σωστά τους φοιτητές που απευθύνονται στην αντίστοιχη υποστήριξη γιαSkype for Business και MSTeams:

noc.skype@panteion.g

noc.teams@panteion.gr

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m