• .

  • .

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

  • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2020 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Ανακοινώσεις

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (κάμερες - λίστες διανομής)

  • Κάμερες και μικρόφωνα φοιτητών στις ηλεκτρονικές διαλέξεις

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης συστήνεται, οι φοιτητές να έχουν απενεργοποιήσει τα μικρόφωνα, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος, καθώς και τις κάμερες όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγάλος για καλύτερη απόδοση.

Ο/Η διδάσκων/ουσα που επιθυμεί κάτι διαφορετικό μπορεί να ζητήσει από τους φοιτητές, να ενεργοποιήσουν τα μικρόφωνα ή τις κάμερες ή και τα δύο.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής δε διαθέτει τις απαραίτητες περιφερειακές συσκευές ή κάποια συσκευή που διαθέτει (μικρόφωνο ή κάμερα) έχει πρόβλημα,  ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τη διάλεξη. Ο/Η διδάσκων/ουσα ωστόσο θα βλέπει το εικονίδιο της πλατφόρμας π​ου προσδιορίζει ένα συμμετέχοντα, για τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά.

  • Λίστες διανομής του Παντείου

Στις λίστες διανομής του Παντείου, δεν επιτρέπεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από εξωτερικά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία (π.χ.. gmail, yahoo κ.α). Αυτή η επιλογή έχει​ υιοθετηθεί για ασφάλεια καθώς και για την αποφυγή διαφημίσεων και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Όταν κάποιος επιθυμεί να κάνει χρήση των συγκεκριμένων κεντρικών λιστών διανομής, έχει τη δυνατότητα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ως αποστολέας) που διαθέτει στο Πάντειο.

Οπότε και θα υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η λήψη του μηνύματος από τους επιλεγμένους παραλήπτες.

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις λίστες διανομής του Παντείου.

 

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m