Accessibility Tools

Φιλοξενία ιστοσελίδων

Στους web servers  υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας εφαρμογών/ιστοσελίδων των Ακαδημαϊκών Σχολών/Τμήματα και των Διοικητικών Μονάδων του Ιδρύματος σε περίπτωση που δεν υπάρχει η υλικοτεχνική ή άλλη υποδομή στις Σχολές ή στις μονάδες αντίστοιχα.

Οι Σχολές/Τμήματα διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη φιλοξενία των ιστοσελίδων τους με την υποβολή αίτησης στην Πρυτανεία του Ιδρύματος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με κοινοποίηση στο Κέντρο Δικτύων This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  από τον Πρόεδρο της Σχολής/Τμήματος. Αντίστοιχα στις Διοικητικές μονάδες η αίτηση πραγματοποιείται από τον εκάστοτε Διευθυντή ή Προϊστάμενο και συνεπάγεται την αποδοχή των κανόνων και όρων λειτουργίας.

Η ανανέωση, ο έλεγχος και η αναβάθμιση των ιστοσελίδων/εφαρμογών που φιλοξενούνται και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη των συντηρητών της σελίδας που έχουν οριστεί στην αίτηση. Το Noc έχει την υποχρέωση τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) του περιεχομένου.

Η λειτουργία κάθε ιστοσελίδας γίνεται με βάση την υφιστάμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σημεία συμμόρφωσης για υπευθύνους επεξεργασίας που διατηρούν διαδικτυακές ιστοσελίδες(sites)

Το NOC δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα και νομιμότητά τους. To περιεχόμενο και η ορθή χρήση της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αιτούμενου. 

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τους σχετικούς νόμους. Σε καμία περίπτωση οι σχετικές ευθύνες δε βαρύνουν τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης ή το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Δεν επιτρέπεται:

 • Αποθήκευση-Προβολή πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, video ή κείμενο).
 • Αποθήκευση-Προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων
 • Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων.
 • Αποθήκευση εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού.
 • Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Αποθήκευση-Προβολή υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω κανόνων λειτουργίας καθώς και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας ιστότοπος αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας, το noc του Παντείου διατηρεί το δικαίωμα διακοπής λειτουργίας του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4823/2021 προβλέπεται ότι «Οι ιστοσελίδες όλων των δημόσιων σχολικών μονάδων, των κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και των εποπτευομένων φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των άρθρων 35 έως 47 και 104 του ν. 4727/2020(Α΄184)». Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 45 του Ν. 4957/2022 "Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων". Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας, Άρθρο 36 Αντικείμενο ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (EE) 2016/2102).

Η αίτηση για τη φιλοξενία μιας ιστοσελίδας/εφαρμογής συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω κανόνων και όρων λειτουργίας.

Τα παραπάνω ισχύουν και για ιστότοπους που φιλοξενούνται εκτός της υποδομής του Παντείου αλλά φέρουν ονοματοδοσία από το Πανεπιστήμιο και αποτελούν subdomains του Παντείου Πανεπιστημίου.

Λειτουργίες του NOC

Βασικές υποχρεώσεις που υλοποιούνται καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα τη φύση των εργασιών, είναι:

 • Αναβαθμίσεις λογισμικού και υλικού όπου υπάρχει η οικονομική δυνατότητα.
 • Εγκαταστάσεις και επικαιροποιήσεις των απαραίτητων πιστοποιητικών ασφάλειας.
 • Εξασφάλιση της αποτροπής μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα κεντρικά συστήματα του Ιδρύματος και μέσω διαβαθμισμένων υπηρεσιών firewall (χρήση φυσικού μηχανήματος αλλά και λογισμικών ανά server)
 • Δημιουργία καθημερινών εφεδρικών αντιγράφων για την επαναφορά από καταστάσεις αποτυχίας.
 • Δημιουργία ξεχωριστών περιβαλλόντων (virtual) ελαχιστοποιώντας το εύρος για επιθέσεις.
 • Μεταφορά περιεχομένου που κρίνεται ευπαθές, σε ξεχωριστό ειδικό περιβάλλον φιλοξενίας.
 • Έλεγχος anti-malware τρεις φορές την εβδομάδα.
 • Εκκαθάριση άχρηστων αρχείων για την εξασφάλιση αξιοποιήσιμου χώρου.
 • Διασφάλιση της πρόσβασης και επικοινωνίας των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων.
 • Καθοδήγηση και συνεργασία με τους κατόχους-διαχειριστές, σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν καθώς και ενημέρωση αυτών όταν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ευπάθεια για ενέργειες πρόβλεψης.

Προς όλους τους κατόχους και δικαιούχους φιλοξενίας ιστοσελίδων/εφαρμογών στους web servers του Πανεπιστημίου